مهاجر پرواز پرستو با هدف ارايه خدمات نوين در صنعت گردشگري سيستم فروش پروازهاي چارتر را راه اندازي نمود. 
لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره هاي 00985137330003 و 00989151103036 تماس حاصل فرماييد. 
رييس هيئت مديره: سيد محمد باقر موسوي